Algemene Voorwaarden TargetSMS
Inloggen Digiwallet English  Nederlands
Over ons   Jobs Contact Home
TargetSMS
• Productoverzicht
• Vergoedingen
• F.A.Q.
• Nieuws
• Regelgeving
• Storingsmeldingen
Fun & infotainment
• SMS Abonnement
• SMS Info
• SMS Mobile
• SMS Poll-Vote
• SMS & Win
SMS Contact
• SMS-2-Mail
• SMS-2-Web
• SMS Callme
Micropayments
• SMS Donatie
• SMS Site toegang
Gateway
• Premium SMS
• Normal SMS
Niet ingelogd...
• Inloggen
• Aanmelden
Algemene Voorwaarden TargetSMS

Onderstaand treft u de voorwaarden aan die van toepassing zijn op deelname aan het partnerprogramma van TargetSMS. Als u akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden wordt verondersteld dat u op de hoogte bent van de rechten en plichten met betrekking tot het gestelde in deze algemene voorwaarden.

Definities

1. TargetSMS: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TargetMedia B.V. gevestigd te Huizermaatweg 344, 1276 LJ Huizen, opererend onder BTW nummer NL8042.24.481.B01, Kamer van Koophandel dossiernummer 32061492.
2. Affiliate: Iedere natuurlijke- of rechtspersoon die de Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en door TargetSMS als Affiliate is geaccepteerd om via het partnerprogramma van TargetSMS mobiele diensten aan te bieden.

Aanmelding en acceptatie

1. Aanmelding als Affiliate houdt in dat deze Algemene Voorwaarden worden aanvaardt en gerespecteerd.
2. Acceptatie als Affiliate wordt geacht te hebben plaatsgevonden indien TargetSMS niet binnen zeven (7) dagen na ontvangst van het volledig ingevulde aanmeldingsformulier waarbij de aanvaarding van de Algemene Voorwaarden is bevestigd, door TargetSMS te kennen is gegeven dat zij de aanmelding niet accepteert.

Gebruik

1. Affiliates is het niet toegestaan TargetSMS te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wettelijke bepalingen, de netiquette, de richtlijnen van de Reclame Code Commissie, de Code of Conduct (Nederland), de Code of Ethics (BelgiŽ), of andere erkende gedragscodes in de landen waarin de diensten aangeboden worden, de overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de navolgende handelingen en gedragingen:
  • spamming: het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden sms met dezelfde inhoud en/of het ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het internet posten van een bericht met dezelfde inhoud;
  • het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden;
  • misleiding van derden.
2. Wanneer u derden op enigerlei wijze via uw systeem toegang verleent tot de SMS gateway van TargetSMS bent u verplicht de in lid 1 genoemde voorwaarden onverwijld door te zetten aan deze derden partijen.

Commissie

1. De Affiliate maakt aanspraak op een commissie indien TargetSMS een verkoop heeft geregistreerd via de Affiliate site. Deze commissie is voor als bedrijf aangesloten Affiliates exclusief BTW. Indien dit het geval is, en voor zover volgens het Nederlands recht van toepassing, zal over de commissie BTW worden berekend.
2. De registratie van verkopen zoals die wordt weergegeven op de website TargetSMS, is bindend voor de Affiliate.
3. De Affiliate geeft TargetSMS toestemming voor het opstellen van de creditnotaís voor de uitbetaling van de commissie. Indien de Affiliate zelf voor facturatie wenst te zorgen, dan dient dit met TargetSMS te worden afgestemd.
4. De betaling van de commissie zal tien (10) weken na maandeinde plaatsvinden op het rekeningnummer dat de Affiliate heeft aangegeven. Commissiebedragen van minder dan Ä 25 (zegge: vijf en twintig euro) worden niet uitbetaald. In geval de commissie over een maand minder bedraagt dan Ä 25 (zegge: vijf en twintig euro) zal in de betreffende maand geen betaling plaatsvinden en zal de commissie worden opgespaard. Betaling daarvan zal plaatsvinden in de maand waarin het totaal bedrag Ä 25 (zegge: vijf en twintig euro) of meer bedraagt;
5. Indien de betaling op (bank)rekeningen van de Affiliate in het buitenland dienen worden te verricht, dient de minimale verdiende commissie Ä 50 (zegge: vijftig euro) te bedragen. In geval de commissie over een maand minder bedraagt dan Ä 50 (zegge: vijftig euro) zal in de betreffende maand geen betaling plaatsvinden en zal de commissie worden opgespaard. Betaling daarvan zal plaatsvinden in de maand waarin het totaal bedrag Ä 50 (zegge: vijftig euro) of meer bedraagt. Eventuele bankkosten voor betalingen naar het buitenland zullen worden ingehouden op de betaling voor zover deze meer bedragen dan Ä 10 (zegge: tien euro) per transactie.

BeŽindiging

1. TargetSMS is te allen tijde gerechtigd om de Affiliateovereenkomst te beŽindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van vier (4) weken. Onverminderd haar overige rechten is TargetSMS onder meer gerechtigd om de Affiliateovereenkomst met onmiddellijke ingang te beŽindigen in geval:
- de Affiliate in strijd met de Algemene Voorwaarden handelt;
- de Affiliate in strijd met de Code of Conduct (Nederland) en/of Code of Ethics (BelgiŽ) handelt;
- de inhoud van de sms-berichten van de Affiliate naar oordeel van TargetSMS in strijd zou kunnen zijn met de openbare orde of goede zeden dan wel op ťťn of andere wijze aanstootgevend of gewelddadig zou kunnen zijn;
2. De affiliate is gerechtigd om de Affiliateovereenkomst te allen tijde, en zonder opzegtermijn te beŽindigen, mits er geen sprake is van een (exclusiviteits-)overeenkomst naast deze Algemene Voorwaarden.
Afmeldingen dienen schriftelijk te gebeuren, door het afmeldingsformulier volledig ingevuld en ondertekend te sturen naar TargetMedia B.V., Huizermaatweg 344, 1276 LJ te Huizen.
3. Bij opzegging worden eventuele openstaande commissiebedragen worden door TargetSMS uitbetaald, mits voldaan wordt aan het minimumuitbetalingsbedrag van Ä 25,- voor Nederlandse affiliates en Ä 50,- voor niet-Nederlandse affiliates. Openstaande commissiebedragen worden tien (10) weken na het einde van de maand waarin opgezegd is door middel van een creditfactuur opgegeven en uitbetaald. Op openstaande bedragen kleiner dan de minimum uitbetaling, kan geen aanspraak gemaakt worden door de Affiliate. Deze bedragen vervallen aan TargetSMS.

Geheimhouding

Alle door u aan TargetSMS verstrekte informatie zal strikt vertrouwelijk worden behandeld.

Aansprakelijkheid

1. TargetSMS aanvaardt geen enkele aansprakelijk voor enige schade of verlies die door de Affiliate of derde partij wordt geleden ten gevolge van het gebruik van de aangeboden diensten;
2. TargetSMS draagt er zorg voor dat het partnerprogramma 24 uur per dag bereikbaar is, zulks behoudens periodiek onderhoud, technische storingen en overmacht. TargetSMS kan niet aansprakelijk gesteld worden eventuele omzetderving of andere kosten die hieruit voortvloeien;
3. De Affiliate staat er voor in dat wordt voldaan aan alle verplichtingen op grond van de fiscale wetgeving en vrijwaart TargetSMS terzake van alle aanspraken dienaangaande.
4. De Affiliate is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de inhoud van de accountgegevens.
5. TargetSMS is niet aansprakelijk voor vertragingen en/of fouten in de uitbetaling wegens onjuiste of onvolledig verstrekte informatie.

Overig

1. De Affiliate zal geen toezeggingen doen en/of verplichtingen aangaan voor of namens TargetSMS
2. De Affiliate is niet gerechtigd om (een deel van) zijn/haar Affiliateovereenkomst over te dragen aan een derde
3. TargetSMS is te allen tijde gerechtigd om de Algemene Voorwaarden te veranderen. De Affiliate zal hiervan digitaal op de hoogte worden gebracht. Ingeval de gewijzigde Algemene Voorwaarden voor de Affiliate niet acceptabel zijn, is de Affiliate gerechtigd de Affiliateoverenkomst te beŽindigen. Indien de Affiliate niet tot beŽindiging van de Affiliateovereenkomst overgaat, wordt de Affiliate geacht de gewijzigde Algemene Voorwaarden te hebben aanvaard.
4. Indien enige bepaling van deze overeenkomst in strijd mocht zijn met toepasselijk recht, zal deze bepaling zodanig worden gewijzigd dat zij in overeenstemming met het toepasselijk recht zal zijn met inachtneming van de strekking van de desbetreffende bepaling.
5. De Algemene Voorwaarden worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht en geschillen zullen worden voorgelegd aan de Nederlandse rechter.

Algemene Voorwaarden | Cookie Policy | Cookie Instellingen | Privacy Statement